Oliver Stoun Putindən öz qızının xaç atası olmasını istədi

0
632
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2019: The President of Russia Vladimir Putin (L) and US film director Oliver Stone during a meeting in the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ (íà äàëüíåì ïëàíå), ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí è àìåðèêàíñêèé ðåæèññåð Îëèâåð Ñòîóí (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ âñòðå÷è â Êðåìëå. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin amerikalı rejissor Oliver Stouna müsahibəsi zamanı neçə dəfə xaç atası olduğunu açıqlayıb.
Bu barədə Kremlin mətbuat xidmətindən məlumat verildi.
Dövlət başçısı, xaç atası olmağın şərəfi olduğunu, bundan imtina etməyin olmazlığını bildirdi.
Onun sözlərinə görə, özü yalnız azsaylı uşaqları xaç suyuna salıb.
“Belə olduğu təqdirdə Sizdən qızımın xaç atası olmağınızı istəyirəm” – Amerikalı rejissor Oliver Stoun, Putinə müraciət etdi.
Putin əvvəlcə bunu onun qızın soruşmaq lazım olduğunu söylədi. Rejissor razılaşaraq qızının 22 yaşında olduğunu və xristian ənənəsinə uyğun böyüdüyünü bildirdi.