Rusiya Ukrayna ilə  sanksiyaların qarşılıqlı ləğvini müzakirə etməyə hazırdır

0
387
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 16, 2019: Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev during a meeting with his deputies at Gorki residence. Dmitry Astakhov/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà ñîâåùàíèè ñ âèöå-ïðåìüåðàìè ÐÔâ ïîäìîñêîâíîé ðåçèäåíöèè "Ãîðêè". Äìèòðèé Àñòàõîâ/POOL/ÒÀÑÑ

Ukrayna qarşılıqlı addım atarsa Rusiya rəsmi Kiyevlə ilə qarşılıqlı məhdudiyyətlərin qaldırılması məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Belə bir bəyanatla Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Çıxış edib.
Mən heç bir şeyi istisna etmirəm: istəyir. Biz həmişə onlara deyirdik: istəyirsizsə – buyurun. Hətta sanksiyalar məsələsini ikitərəfli qaydada nəzərdən keçirməyə hazırıq, ancaq bunun üçün sizin tərəfinizdən bir növ təşəbbüs olması lazımdır, çünki sanksiyaları ilk dəfə siz yeritmisiniz.
Onun sözlərinə görə, hər nəyə baxmayaraq Rusiya Ukraynanın ən böyük bazar və ən böyük ticarət tərəfdaşı olaraq qalır.