Vladimir Putin AİB və MDB sammitlərini keçirdib

0
493
ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 20, 2019: A meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at the Boris Yeltsin Presidential Library. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå) âî âðåìÿ âñòðå÷è ãëàâ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Âûñøåãî Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà â Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêå èìåíè Á.Í. Åëüöèíà. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ÒÀÑÑ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi Birliyinin sammitində çıxış edərək gələcək inteqrasiyanın uğuruna ümid etdiyini bildirdi. Eyni zamanda, Rusiya dövlətinin başçısı hələ həll edilməli olan məsələlər olduğunu deyib.
Həmin gün Rusiya Federasiyasının Prezidenti Belarusiya Prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşdü. İki ölkənin liderləri Birlik Dövləti haqqında müqavilə çərçivəsində görülən işlərin nəticələrini müzakirə edərək, onun bir çox məqamının hələ də yerinə yetirilmədiyini qeyd etdilər.
Sankt-Peterburqda olduğu müddətdə Rusiya lideri Baş nazirin birinci müavini – Rusiya Federasiyasının maliyyə naziri Anton Siluanovun “Müxalifət platforması – Həyat naminə” Ukrayna partiyasının lideri Viktor Medvedçuk ilə görüşündə iştirak edib