Yəhudi Muxtar Vilayətinin qubernatoru istefa etdi

0
497
Ðîññèÿ. Âëàäèâîñòîê. 6 ìàðòà 2018. Ãóáåðíàòîð Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ëåâèíòàëü íà èòîãîâîé êîëëåãèè "Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà â 2017 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2018 ãîä". Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ

Prezident Vladimir Putin Yəhudi Muxtar Vilayətinin qubernatoru Aleksandr Levintalın istefası ilə bağlı bir sərəncam imzaladı. Bu barədə Kreml rəhbərinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. O, Levintalın öz istəyi ilə istefa etdiyini əlavə etdi.
Ölkə başçısı həmin vəzifəyə müvəqqəti olara Rostislav Qoldsteini təin edib.
Qeyd edək ki, Aleksandr Levintal, Sentyabr 2015 seçkilərində qalib gəldikdən sonra Yəhudi Muxtar Vilayətinin başçısı vəzifəsini icra edib. Daha sonra isə 75% -dən çox səs toplayıb. Onun səlahiyyətləri də gələn il başa çatacaq.